Projekt:

Nowy Start – powrót na lubuski rynek pracy”
nr RPLB.06.02.00-08-0036/18

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy,
Działanie 6.2.
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Hemibau sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem POWER rozpoczęła od 1 grudnia 2019r. realizację projektu pn „Nowy Start – powrót na lubuski rynek pracy”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Cel projektu:

  • wzrost mobilności na rynku pracy 135 osób biernych zawodowo w wieku 30+ (86K-63%; 49M-37%) na obszarze woj. lubuskiego zostanie osiągnięty, dzięki zapewnieniu wszystkim uczestnikom projektu adekwatnego dla nich wsparcia z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku pracy tj. doradztwa zawodowego wraz z diagnozą luki kompetencyjnej w kontekście potrzeb rynku pracy, potrzeb zawodowych, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń i kursów zawodowych, a także staży zawodowych i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia w okresie od grudnia 2019 r. do maja 2022 r.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2019 r. – 31.05.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 751 290,92 zł

Wartość dofinansowania: 1 663 726,37 zł w tym dofinansowanie z UE 1 488 597,28 zł

Niski poziom kwalifikacji osób powyżej 30 r.ż. (głównie przez niedostosowanie do wymogów nowoczesnej gospodarki) rodzi skumulowane trudności wejścia czy pozostawania na rynku pracy m.in. niechęć pracodawców do oferowania szkoleń i kursów zawodowych, pierwszeństwo do zwolnień, mało atrakcyjne oferty pracy, głównie z najniższym uposażeniem a w związku z tym mała mobilność i aktywność co prowadzi do utrwalania bierności zawodowej.

Grupą w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wymagającą kompleksowego wsparcia są m.in. osoby z niepełnosprawnością, osoby w wieku 50 lat+, o niskich kwalifikacjach czy kobiety.

Nasz projekt jest odpowiedzią na te wyzwania.

Wsparcie kierujemy do mieszkańców województwa lubuskiego powyżej 30r.ż., biernych zawodowo i posiadających wykształcenie co najwyżej średnie.

W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna, oparta na;

– spotkaniach z doradcą zawodowym, podczas których zdiagnozowane zostaną luki kompetencyjne, określone potrzeby zawodowe Uczestników projektu w kontekście zapotrzebowania rynku pracy oraz stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania,

– warsztatach poświęconych sposobom i formom poruszania się po rynku pracy,

– indywidualnych szkoleniach o tematyce wynikającej z Indywidualnego Panu Działania,

– stażach zawodowych utrwalających nabyte wiedzę i umiejętności w trakcie szkoleń,

– wsparciu instruktora pracy w trakcie trwania staży zawodowych,

– pośrednictwie pracy;

Uczestnicy projekty otrzymają stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i staże a także zwrot kosztów opieku nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Wskaźniki rezultatu:

1. Odsetek osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), osoby długotrwale bezrobotne – 42%

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 33

3. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 57

REKRUTACJA OD 01.12.2019R.

BIURO PROJEKTU:

Hemibau Sp. z o.o., ul. Dworcowa 6, 65-019 Zielona Góra

Tel. 68 323 08 22,

e-mail: biuro@hemibau.pl,

www.hemibau.pl

Stowarzyszenie POWER, al. Konstytucji 3Maja 10 lok. 4, 65-958 Zielona Góra

Tel. 518 666 563,

e-mail: stowarzyszeniepower@wp.pl,

www.stowarzyszeniepower.pl

ULOTKA