Slide background

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ NA RYNKU PRACY – III EDYCJA

realizowany przez HEMIBAU SP. Z O.O. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU INSTALACJI SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH, POMP CIEPŁA, KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH

CEL GŁÓWNY
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 64 osób (powyżej 50 roku życia) pozostających obecnie bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju ich aktywności zawodowej do końca sierpnia 2014 roku poprzez udział
w kompleksowym wsparciu – szkoleniach z zakresu instalacji i serwisu OZE oraz wsparciu doradczym (Indywidualne Plany Działania)

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie skierowane jest do osób powyżej 50 roku życia. Osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
Grupa docelowa to 64 osoby (3K, 61M) pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne), zamieszkałe na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

REKRUTACJA
Rekrutacja ma charakter ciągły i otwarty.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu i w Biurze Projektu w Zielonej Górze przy ul. Dworcowej 6.
Zgłaszający chęć uczestnictwa mogą wybrać termin szkolenia.

SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA
Monter systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych pomp ciepła i systemów zintegrowanych.
MODUŁ WSTĘPNY
– szkolenie BHP
– uprawnienia energetyczne do 1 kV
MODUŁ TEORETYCZNY
– zajęcia teoretyczne OZE
MODUŁ PRAKTYCZNY
– zajęcia praktyczne
PRAKTYKI

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA
Beneficjenci Ostateczni otrzymają uprawnienia SEP – świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji do 1 kV oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu – monter systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i systemów zintegrowanych

W PROGRAMIE:

 • SZKOLENIE BHP
 • UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE DO 1 KV
 • ZAJ. TEORETYCZNE OZE
 • ZAJ. PRAKTYCZNE – MONTAŻ OZE
 • DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE IPD
 • PŁATNE PRAKTYKI ZAWODOWE

EWALUACJA:

 • PDF – Raport ewaluacyjny I edycja
 • PDF – Raport ewaluacyjny II edycja

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • PDF – O Projekcie
 • PDF – Harmonogram I edycja
 • PDF – Harmonogram II edycja
 • PDF – Harmonogram III edycja
 • PDF – Harmonogram IV edycja
 • PDF – Harmonogram V edycja
 • PDF – Harmonogram VI edycja
 • PDF – Harmonogram VII edycja

  Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania :
 • PDF – Regulamin uczestnictwa w projekcie
 • PDF – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • PDF – Formularz zgłoszeniowy
 • PDF – Oświadczenie o nieaktywności zawodowej
 • PDF – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

GALERIE