Slide background

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ DLA LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

nr projektu WND-POKL.08.01.01-08-227/12 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz doradztwo dla przedsiębiorstw.

PROJEKT

Projekt realizowany jest z pomocą de minimis

Wartość pomocy de minimis udzielana przedsiębiorcy z tytułu uczestnictwa w szkoleniu jednego pracownika wynosi 8226,88 zł.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich MMSP i ich pracowników poprzez zdobycie wiedzy z zakresu zastosowań OZE, montażu i serwisowania systemów solarnych i fotowoltaicznych. Realizacja celu odbywać się będzie przez przeprowadzenie programu szkoleniowego „Monter systemów fotowoltaicznych i  solarnych” podnoszącego kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe uczestników projektu. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 8 edycji szkolenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • PDF – Harmonogram – I Edycja
 • PDF – Harmonogram – II Edycja
 • PDF – Harmonogram – III Edycja
 • PDF – Harmonogram – IV Edycja
 • PDF – Spis dokumentów rekrutacyjnych
 • PDF – Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • PDF – Deklaracja uczestictwa
 • PDF – Formularz – ubieganie się o pomoc de minimis
 • PDF – Formularz zgłoszeniowy
 • PDF – Informacja o statusie przedsiębiorstwa
 • PDF – Oświadczenie – kwalifikacje do pomocy publicznej
 • PDF – Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy
 • PDF – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 • PDF – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 • PDF – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP
 • PDF – Oświadczenie przedsiębiorcy – zapoznanie się z regulaminem
 • PDF – Oświadczenie uczestnika – przetwarzanie danych osobowych
 • PDF – Regulamin uczestnictwa

GRUPA DOCELOWA

Uczestnikiem projektu mogą być przedsiębiorcy lub/ i ich pracownicy, posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubuskiego, w tym:

 • samozatrudnieni – osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie zatrudniające pracowników;
 • przedsiębiorcy – mikro-, mali, średni przedsiębiorcy (w rozumieniu Załącznika 1 do Rozporządzenia 800 WE z dnia z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 & 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.);
 • pracownicy przedsiębiorców – osoby świadczące pracę na rzecz przedsiębiorcy zatrudnione na umowę o pracę / wyboru / mianowania / spółdzielczej umowy o pracę, delegowane do projektu przez pracodawców;
 • przedsiębiorcy ubiegający się do uczestnictwa w projekcie muszą posiadać zdolność do otrzymania pomocy de minimis;
 • preferowane będą firmy działające w branży budowlanej (szeroko rozumiana – ogólnobudowlane, instalacyjne, monterskie, wykańczanie wnętrz, dekarskie, projektowe, sprzedaż mat. budowlanych itp.) oraz w branży energetycznej i ciepłowniczej.

POMOC DE MINIMIS

Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia 28.12.2006). Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc która nie przekracza pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis. Jeżeli łączna kwota pomocy de minimis przekracza powyższy pułap, do pomocy tej nie stosuje się przepisów Rozporządzenia 1998/2006, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie dostarczonych przez Przedsiębiorcę obowiązkowych dokumentów, którymi są:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,
 • OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU,
 • FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DEMINIMIS,
 • OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DEMINIMIS,
 • OŚWIADCZENIE O NIE OTRZYMANIU POMOCY DEMINIMIS,
 • KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O OTRZYMANEJ POMOCY DEMINIMIS POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORCY,
 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP,
 • ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIE (dotyczy pracownika delegowanego na szkolenia),
 • DOKUMENT REJESTROWY (aktualny – nie starszy niż trzy miesiące),
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE Z OSTATNICH TRZECH ZAMKNIĘTYCH LAT OBRACHUNKOWYCH (dotyczy przedsiębiorców mających  obowiązek sporządzania sprawozdania finansowe – do wglądu),
 • OŚWIADCZENIE O BRAKU OBOWIĄZKU ZWROTU POMOCY W WYNIKU DECYZJI PODJĘTEJ PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ,
 • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH(dotyczy osób fizycznych biorących udział w szkoleniu),
 • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Dokumenty niezbędne do prawidłowego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA STATUSU MSP;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 wraz z załącznikami;
 • Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006.

PRZEBIEG REKRUTACJI

 • Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu mieszczącym się przy
  ul. Kupieckiej 28 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Realizatora projektu www.hemibau.pl.
 • Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu drogą listowną lub osobiście.
 • Rekrutacja na daną edycję szkolenia zakończy się na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Zakwalifikowanie ostateczne będzie możliwe na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej podjętej w oparciu o dostarczone dokumenty wymagane na etapie rekrutacji.
 • Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w oparciu o następujące kryteria:

Dla firm

  1. miejsce wykonywania działalności gospodarczej – Beneficjentami Pomocy lub Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy (lub ich pracownicy) mający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubuskiego;.
  2. status firmy pod względem wielkości przedsiębiorstwa – w projekcie założono udział 9 mikroprzedsiębiorców, 4 małych i 1 średniego przedsiębiorcy;
  3. kwalifikują się podmiotowo i przedmiotowo do otrzymania pomocy deminimis;
  4. kompletność dokumentacji rekrutacyjnej;
  5. kolejność zgłoszeń;
Ponadto, preferowane będą firmy działające w branży budowlanej (szeroko rozumiana – ogólnobudowlane, instalacyjne, monterskie, wykańczanie wnętrz, dekarskie, projektowe, sprzedaż mat. budowlanych itp.) oraz w branży energetycznej
i ciepłowniczej;

Dla osób fizycznych

 • praca na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 • znajomość podstawowa rysunku technicznego;
 • znajomość podstaw elektrotechniki na poziomie szkoły zawodowej – preferowane dla BO;
 • kolejność zgłoszeń w sytuacji większej liczby zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu.

Ponadto, pierwszeństwo podczas kwalifikacji do projektu będą miały kobiety, przy spełnieniu powyższych kryteriów.

KWALIFIKACJA

Kwalifikacja odbywać się będzie za pomocą arkusza kwalifikacyjnego. Wyliczy on średnią z uzyskanych podczas rekrutacji punktów (system 0-1). Na szkolenie zostanie zakwalifikowanych 8 pierwszych osób z najwyższą punktacją. Na każdą edycję szkolenia kwalifikacja odbywać się będzie oddzielnie. Dla każdej edycji stworzone zostaną listy rezerwowe.

GALERIE